Exekútorský úrad so sídlom v Prešove, vedený súdnym exekútorom JUDr. Radovanom Ferencom, vykonáva exekučnú činnosť na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Predmetom činnosti súdneho exekútora je vymáhanie pohľadávok na základe rozhodnutí súdov a iných orgánov na peňažné a nepeňažné plnenie v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.

Exekútor a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli pri výkone činnosti podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Naše služby

 • vymáhanie pohľadávok
 • dražby nehnuteľných vecí
 • dražby hnuteľných vecí

O priebehu exekučného konania sa môže oprávnený informovať kedykoľvek v úradných hodinách.

 • JUDr. Radovan Ferenc
 • súdny exekútor
 • Exekútorský úrad Prešov
 • Slovenská 13
 • Prešov 08001
 • Úradné hodiny
 • Pondelok: 10:00 - 15:00
 • Utorok: 10:00 - 15:00
 • Streda: 11:00 - 16:00
 • Štvrtok: 10:00 - 15:00
 • Piatok: 10:00 - 15:00